Mikromarc websearch

   
Your basket is empty
select
select
select
Reset choices
Print page Your search resulted in 135 hits
  TitleYearMat. 
Data pager
Data pager
Hits per page:
PageSizeComboBox
select
 Plancher till Boströms handbok i Tackling
GS - 2004
nnnnBook or leaflet 1 av 1
Pocket-book of mechanics and engineering : containing a memorandum of facts and connection of practice and theory
Nystrom, John William, 1824-1885
GS - 1682 |GS - 1681
1856...
 Pocket-book of useful formulae & memoranda for civil and mechanical engineers
Molesworth, Guilford Lindsey, 1828-1925
GS - 2083
1871Book or leaflet 1 av 1
 Praktisches Taschenbuch für Ingenieure und Techniker
Haslett, Charles
GS - 1649
1858Book or leaflet 1 av 1
 Product and furniture design : the manufacturing guides
Thompson, Rob
INDUSTRIDESIGN - Ihb
2011Book or leaflet 1 av 1
 Prospectus of the inventors' institute, Cooper Union
GS - u. 214
1882Book or leaflet 1 av 1
 Prototyping and low-volume production : the manufacturing guides
Thompson, Rob
INDUSTRIDESIGN - Ihb
2011Book or leaflet 1 av 1
 =Byggningskonsten. Stockholm. 1-2. 1755-56.=. . Ritningar på fyratio wåningshus af sten, och trettio af träd, samt åtskilliga lusthus, m.m. För högloflige ridderskapet och adelen, samt andra ståndspersoner på landet; uti 25 kopparstycken med bifogad förklaring och uträkning, : af Carl Wijnblad. Med hans kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma. 1755. [Del 1] :
Wijnbladh, Carl, 1705-1768
GS - Ic-c
1755Book or leaflet 1 av 1
 =Byggningskonsten. Stockholm. 1-2. 1755-56.=. . Ytterligare tilökning af ritningar på wåningshus, sextio af sten och tiugu af träd, samt hwarjehanda flygel-byggnader och pavillons, med anmärkningar ledande til et fördelaktigt och sparsamt desze byggnaders utförande, såsom ock uträkning : på de förnämsta härtil hörande materialier, hwarjemte följer, anwisning til de i detta wärk nyttiade toscaniske, doriske och joniske ordernes indelning och bruk, tillika med particuliere ritningar på gårds-hus och hus-portar samt fönster; : ännu tio utkast af general-planer, gårdar til behörig beqwämlighet, ordning och skick at anlägga, jämwäl ock til mält- brygg- och bränhus samt iskiällare, med flere inrättningar för landthushållningen: uti 26 kopparstycken anwist, och : högloflige ridderskapet och adelen, samt andra stånds-personer på landet, til tienst och nytta. Senare delen. Utgifwen af Carl Wijnblad. Med hans kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, : hos directeuren Pet. Momma. 1756. [Del 2] :
Wijnbladh, Carl, 1705-1768
GS - Ic-c
1756Book or leaflet 1 av 1
 Bergwerks lexicon, författadt af Sven Rinman ... Stockholm tryckt hos Johan. A. Carlbohm. =(Pl.titelbl.) 1-2. 1788-89=. . Andra delen. 1789. [02] , ii480, [iii02] s., s. 481-1274 =(s. 1249-74 opag., 1273-74 rättelser o. bokbindaranvisn.)=; pl.titelbl., xxxiv pl. [Del 2] :
Rinman, Sven, 1720-1792
GS - 955
1789Book or leaflet 1 av 1